Opgesteld en inwerking getreden op 7 januari 2020

Indien sprake is van een overeenkomst waarop naast het algemene deel (meerdere) onderdelen van het bijzondere deel van toepassing zijn, is per onderdeel van de overeenkomst het daarmee corresponderende onderdeel van het bijzondere deel van toepassing. In geval van tegenstrijdigheid tussen de bepalingen in het algemene deel en de bepalingen in het bijzondere deel, gaan de bepalingen in het bijzondere deel voor.

ALGEMENE DEEL

I. ALGEMENE BEPALINGEN

Definities
1.1 In deze algemene voorwaarden hebben begrippen de navolgende betekenis:
algemene voorwaarden: deze algemene verkoop-, leverings- en aannemingsvoorwaarden;
diensten: de door of namens opdrachtnemer te leveren diensten en/of te verrichten werkzaamheden op grond van de overeenkomst;
goederen: de door of namens opdrachtnemer te leveren goederen op grond van de overeenkomst;
opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer een opdracht verstrekt ter zake de levering van goederen en/of de uitvoering van werkzaamheden en/of het verrichten van diensten, welke door opdrachtnemer wordt aanvaard.
opdrachtnemer: Van de Haar Bouw (KvK-nummer: 55284302);
overeenkomst: de tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gesloten overeenkomst ter zake de levering van goederen en/of de uitvoering van werkzaamheden en/of het verrichten van diensten;
partijen: opdrachtnemer en opdrachtgever tezamen;
vertrouwelijke informatie: informatie in welke vorm dan ook (1) waarvan opdrachtnemer heeft aangegeven dat deze informatie als vertrouwelijk dient te worden beschouwd en/of (2) waarvan opdrachtgever weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard is.
1.2 Tenzij anders bepaald in deze algemene voorwaarden of in de overeenkomst:
(a) wordt onder ‘schriftelijk’ tevens elektronisch dataverkeer verstaan, zoals berichtenverkeer per e-mail en;
(b) omvatten woorden die het enkelvoud aangeven tevens het meervoud en omgekeerd.
1.3 Deze algemene voorwaarden maken een onlosmakelijk deel uit van de overeenkomst. In geval van tegenstrijdigheid tussen de bepalingen uit deze algemene voorwaarden en de bepalingen in de overeenkomst (zonder de algemene voorwaarden), gaan de bepalingen in de overeenkomst (zonder de algemene voorwaarden) voor.
1.4 De in deze algemene voorwaarden en de overeenkomst opgenomen rechten en vorderingen van opdrachtnemer hebben te gelden naast de rechten en vorderingen die opdrachtnemer op grond van de wet heeft jegens opdrachtgever in het geval van een tekortkoming in de nakoming of uit andere hoofde.

Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen en offertes en maken deel uit van alle overeenkomsten tussen partijen.
2.2 Deze algemene voorwaarden zullen ook onderdeel uitmaken van nadien gesloten overeenkomsten tussen opdrachtnemer en die opdrachtgever, zelfs indien bij de totstandkoming van die nadien gesloten overeenkomsten niet naar de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden is verwezen of indien deze algemene voorwaarden niet ter hand zijn gesteld, zulks tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2.3 De toepasselijkheid van enige algemene of inkoopvoorwaarden of bedingen van opdrachtgever, onder welke benaming ook, wordt door opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen en dergelijke algemene of inkoopvoorwaarden of bedingen zijn dus niet van toepassing op de overeenkomsten.
2.4 Opdrachtnemer is bevoegd eenzijdig wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Wijzigingen treden in werking 30 kalenderdagen na de datum waarop de gewijzigde voorwaarden door opdrachtnemer aan opdrachtgever zijn verzonden. Wijzigingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden gelden voor het overige slechts indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. De wijziging en/of aanvulling geldt in dat geval slechts voor de betreffende overeenkomst waarvoor de wijziging en/of aanvulling expliciet is overeengekomen.
2.5 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
2.6 Indien naast deze algemene voorwaarden andere voorwaarden van toepassing zijn, prevaleren in geval van tegenstrijdigheid de bepalingen in deze algemene voorwaarden.

Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst
3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en gelden gedurende 30 kalenderdagen, tenzij de aanbieding anders vermeldt.
3.2 Door opdrachtnemer verstrekte informatie in de vorm van aanbiedingen, prospecti, folders, artist-impressions, catalogi, afbeeldingen, tekeningen, gewichten, proeven (samples), afmetingen, technische specificaties, verzenddocumentatie of ander informatiemateriaal hebben een informatief karakter. Opdrachtgever kan hieraan geen rechten ontlenen.
3.3 Overeenkomsten tussen partijen komen tot stand op de dag van ondertekening van de overeenkomst of op de dag nadat een order van opdrachtgever schriftelijk door opdrachtnemer is bevestigd.
3.4 Mondelinge toezeggingen of afspraken door of met haar personeel binden opdrachtnemer niet dan nadat en voor zover opdrachtnemer deze schriftelijk heeft bevestigd.
3.5 Wijziging van de overeenkomst kan slechts geldig geschieden indien en voor zover opdrachtnemer deze schriftelijk heeft bevestigd.
3.6 Opdrachtgever garandeert en draagt er zorg voor dat alle gegevens, materialen, constructies en voorzieningen, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de verplichtingen onder de overeenkomst, tijdig en op passende wijze aan opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld en wel zodanig dat opdrachtnemer haar werkzaamheden op de meest efficiënte en veilige wijze kan uitvoeren, bij gebreke waarvan opdrachtnemer het recht de uitvoering daarvan op te schorten en/of opdrachtgever gehouden is de hierdoor veroorzaakte extra kosten aan opdrachtnemer te vergoeden.
3.7 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om de daaraan ten grondslag liggende opdracht geheel of gedeeltelijk te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig wat dat betreft in onderhandeling treden en trachten om in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
3.8 Opdrachtnemer levert, indien geen specifieke normen of voorschriften zijn overeengekomen, in overeenstemming met hetgeen opdrachtnemer redelijkerwijs mocht veronderstellen.

Ter beschikking gestelde zaken
Opdrachtnemer kan in het kader van de overeenkomst bepaalde zaken aan opdrachtgever ter beschikking stellen. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, blijven alle zaken die opdrachtnemer aan opdrachtgever verstrekt eigendom van opdrachtnemer. Het is opdrachtgever niet toegestaan dergelijke zaken ten behoeve van derden aan te wenden of aan derden ter beschikking te stellen. Opdrachtgever is gehouden dergelijke zaken op eerste verzoek van opdrachtnemer in dezelfde staat terug te geven als waarin de zaken aan hem ter beschikking zijn gesteld door opdrachtnemer.

Termijn
5.1 Voor opdrachtnemer geldende termijnen gelden altijd bij benadering en zijn niet fataal, tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
5.2 Een overeengekomen termijn gaat in nadat de overeenkomst tot stand is gekomen en alle voor de uitvoering van het werk noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van opdrachtnemer. Een overeengekomen termijn wordt minimaal verlengd met het aantal dagen dat is verstreken tussen het moment van overeenkomen en het moment waarop alle voor de uitvoering van de verplichtingen onder de overeenkomst noodzakelijke gegevens in het bezit van opdrachtnemer zijn gekomen.
5.3 Opdrachtnemer is in geen enkel opzicht aansprakelijk voor overschrijding van de overeengekomen termijn, door welke oorzaak dan ook. Overschrijding van de overeengekomen termijn verplicht opdrachtnemer niet tot enige vergoeding en geeft opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden en/of afname te weigeren en/of zich, in geval opdrachtgever een bedrijf is, op opschorting te beroepen.

Klachten en reclamering
6.1 Klachten over door opdrachtnemer uitgevoerde verplichtingen dienen door opdrachtgever, op straffe van verval van recht, zo spoedig mogelijk nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, doch uiterlijk binnen acht (8) werkdagen na voltooiing van de betreffende verplichtingen schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming(en) te bevatten, zodat opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen vijf (5) werkdagen na verzenddatum van de facturen. Na ommekomst van deze periode geldt de inhoud van de facturen als uitsluitend bewijs betreffende de (waarde en correcte uitvoering van de) daaronder geleverde prestaties, behoudens tegenbewijs.
6.2 Reclamering is slechts dan mogelijk als er geen sprake is van overmacht aan de zijde van opdrachtnemer in de zin van deze algemene voorwaarden.
6.3 Betaling door opdrachtnemer als gevolg van reclamering door opdrachtgever wordt gedaan met aftrek van opeisbare vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever.
6.4 De vorderingen van opdrachtgever verjaren 2 jaar nadat hij opdrachtnemer in overeenstemming met dit artikel op de hoogte heeft gesteld van de klacht.

Facturen en betaling
7.1 Alle in facturen, aanbiedingen en/of overeenkomsten vermelde bedragen zijn exclusief btw, verpakkingskosten, transportkosten, transportverzekeringen en andere van rechtswege geldende toeslagen, tenzij anders is vermeld.
7.2 Opdrachtgever is de in de overeenkomst een bepaalde prijs verschuldigd. Wijzigingen in het btw-tarief worden te allen tijde aan opdrachtgever doorberekend.
7.3 Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd op voorschotbasis te factureren dan wel in termijnen te factureren.
7.4 Betaling door opdrachtgever dient te geschieden binnen uiterlijk 14 kalenderdagen na de factuurdatum.
7.5 In geval van niet, niet-tijdige of niet-gehele betaling van een factuur is opdrachtgever, zonder ingebrekestelling, in verzuim en worden alle betalingsverplichtingen van opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar, onverminderd de overige aan opdrachtnemer toekomende rechten. Dit is eveneens het geval indien opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of surséance van betaling aanvraagt of wordt verleend.
7.6 Aanvraag tot of toegewezen reclamering schorten de betalingsverplichting voor opdrachtgever niet op.
7.7 Opdrachtgever is niet gerechtigd tot opschorting of verrekening van zijn verplichtingen.
7.8 Bij niet-tijdige of niet-(geheel) gedane betalingen is opdrachtgever rente verschuldigd van 1% per maand vanaf de vervaldag van de factuur. Daarnaast komen alle in redelijkheid door opdrachtnemer gemaakte buitengerechtelijke kosten die zijn gemaakt in het kader van de niet, niet-gehele of niet-tijdige nakoming door opdrachtgever voor rekening van opdrachtgever, zulks met een minimum van 15% van de verschuldigde hoofdsom (inclusief btw).
7.9 Betaling geschiedt in EURO.
7.10 Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds in mindering in de eerste plaats op alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats op de facturen die het langst opeisbaar zijn, zelfs al vermeldt opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
7.11 Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om bij of na het aangaan van de overeenkomst van opdrachtgever gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling of deugdelijke zekerheid te verlangen voor de nakoming van opdrachtgevers verplichtingen onder de overeenkomst in de vorm van een bankgarantie of daarmee redelijkerwijs gelijk te stellen zekerheid en is gerechtigd om, totdat die zekerheid zal zijn verstrekt, haar verplichtingen ten opzichte van opdrachtgever op te schorten. Opdrachtgever zal daaraan op eerste verzoek voldoen. Indien opdrachtgever geen of onvoldoende zekerheid stelt, is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Opdrachtgever is in dat geval aansprakelijk voor alle schade van opdrachtnemer.

Beëindiging
8.1 Een overeenkomst eindigt door verloop van de overeengekomen periode of het volbrengen van de prestatie.
8.2 Indien sprake is van een duurovereenkomst, is deze door opdrachtnemer te allen tijde opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden. Opzegging dient te geschieden tegen het einde van een kalendermaand.
8.3 Onverminderd de wettelijke beëindigingsmogelijkheden en overige rechten heeft opdrachtnemer in ieder geval het recht om de met opdrachtgever gesloten overeenkomst per direct door opzegging te doen eindigen of te ontbinden, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn en zonder dat opdrachtnemer gehouden is enige ingebrekestelling te versturen, indien:
a. opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, zijn faillissement aanvraagt of dit wordt aangevraagd;
b. opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, deze wordt verleend of opdrachtgever overgaat tot liquidatie;
c. op het vermogen van opdrachtgever of een gedeelte daarvan beslag wordt gelegd;
d. de zeggenschap van opdrachtgever bij een ander komt te rusten dan ten tijde van het sluiten van de overeenkomst;
e. opdrachtgever rechtspersoonlijkheid verliest of zijn onderneming geheel of gedeeltelijk stillegt, ontbindt hetzij liquideert;
f. opdrachtgever feitelijk zijn onderneming staakt c.q. zijn ondernemersactiviteiten feitelijk beëindigt en/of heeft beëindigd;
g. opdrachtgever als gevolg van overmacht zijn verplichtingen ten opzichte van opdrachtnemer niet kan nakomen en die overmachtsituatie ten minste 20 kalenderdagen aanhoudt;
h. opdrachtgever toerekenbaar tekortschiet in de verplichtingen onder de overeenkomst of indien opdrachtnemer goede grond heeft te vrezen dat opdrachtgever tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen onder de overeenkomst.
8.4 Partijen sluiten hierbij de werking van artikel 6:271 BW uitdrukkelijk uit.

Cessie- en verpandingsverbod
Opdrachtgever is niet gerechtigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer enige rechten of verplichtingen onder de overeenkomst te bezwaren of over te dragen.

Overmacht
10.1 Onder overmacht voor opdrachtnemer wordt, naast het bepaalde in artikel 6:75 BW, verstaan: een algemeen gebrek aan materiaal of andere voor de levering en/of voor de uitvoering van werkzaamheden en/of te verrichten diensten benodigde zaken of diensten, de prijsstijgingen als gevolg daarvan en storingen in productieprocessen zowel van opdrachtnemer als van diens toeleveranciers en onderaannemers, bedrijfsstoring, algemene vervoersbelemmeringen, (al dan niet toerekenbare) niet nakoming door opdrachtgevers van opdrachtnemer, werkstakingen (zowel georganiseerd als ongeorganiseerd), personeelsgebrek, oorlog(sgevaar), terroristische dreiging, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, bedrijfsbezetting, overheidsmaatregelen en, storingen in levering van energie.
10.2 Indien opdrachtnemer niet kan presteren ten gevolge van een haar niet toe te rekenen omstandigheid, heeft zij het recht óf ontbinding van de overeenkomst in te roepen zonder dat zij ten opzichte van opdrachtgever schadeplichtig is, óf aan opdrachtgever toe te zeggen dat zij alsnog de overeenkomst nakomt, alsdan onder andere voorwaarden, in welk geval opdrachtgever vijf (5) werkdagen de tijd heeft de nieuwe voorwaarden te weigeren en de oorspronkelijke overeenkomst te ontbinden zonder dat opdrachtnemer schadeplichtig wordt.
10.3 Opdrachtnemer is gerechtigd betaling te vorderen van hetgeen bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst reeds door opdrachtnemer is verricht, voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheden is gebleken.
10.4 Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die de overmacht oplevert intreedt nadat opdrachtnemer de prestatie al had moeten leveren.

Garantie
11.1 Bij gelegitimeerde aanspraken op garantie geldt dat:
(1) opdrachtnemer zich verbindt voor zijn rekening de gebreken te herstellen of de gebrekkige goederen, de gebrekkige diensten of het gebrekkige werk of een gegarandeerd onderdeel daarvan te vervangen, een en ander steeds ter vrije keuze van opdrachtnemer;
(2) de garantie geldt vanaf het moment van aflevering van de goederen, oplevering van de diensten of het gereedkomen van het werk of een gegarandeerd onderdeel daarvan tot aan het einde van de overeengekomen periode, mits door de opdrachtgever steeds aan al diens verplichtingen ingevolge de overeenkomst is voldaan en met dien verstande dat de garantie vervalt indien zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer door opdrachtgever of derden wijzigingen worden aangebracht in het geleverde of de verrichte werkzaamheden of daaraan werkzaamheden
(onderhoud daaronder mede begrepen) worden verricht;
(3) geen beroep op de garantie kan worden gedaan bij:
a. onzorgvuldig of ondeskundig gebruik door opdrachtgever;
b. het niet opvolgen van gebruiksaanwijzingen of instructievoorschriften van opdrachtnemer;
c. gebreken welke ontstaan door normale slijtage en bij ongelukken of onheil zoals brand, waterschade, aardbevingen, etcetera;
d. de toepasselijkheid van enig overheidsvoorschrift betreffende de aard of de kwaliteit van de toegepaste zaken of werkwijzen;
e. zaken, werkwijzen en constructies, voor zover op instructie van of namens opdrachtgever toegepast, evenals van door of namens opdrachtgever aangeleverde zaken.
11.2 De garantie is te allen tijde beperkt tot herstel of vervanging en niets meer dan dat.
11.3 Opdrachtgever moet opdrachtnemer in alle gevallen adequate gelegenheid bieden een eventueel gebrek te herstellen of de bewerking of levering opnieuw uit te voeren, bij gebreke waarvan de aanspraken van opdrachtgever komen te vervallen.

Aansprakelijkheid
12.1 De aansprakelijkheid van opdrachtnemer uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, onrechtmatige daad of uit enige andere hoofde is beperkt tot het bedrag of de bedragen die onder de door opdrachtnemer afgesloten verzekeringspolis(sen)) tot uitkering komen. Deze polisvoorwaarden zijn kosteloos in te zien op de plaats van vestiging van opdrachtnemer.
12.2 Indien om welke reden dan ook geen uitkering op grond van de bedoelde verzekering(en) plaatsvindt, geldt dat de aansprakelijkheid van opdrachtnemer, onverminderd het overigens in dit artikel bepaalde, is beperkt tot de waarde van de prestatie (excl. btw) in de nakoming waarvan opdrachtnemer tekort is geschoten met een maximum van € 50.000,- per gebeurtenis of serie van gebeurtenissen met een gemeenschappelijke oorzaak en een gecumuleerd maximum van € 75.000,- per kalenderjaar en voorts met dien verstande dat opdrachtnemer niet aansprakelijk is voor indirecte schade, zoals gederfde omzet, gederfde winst, gemiste kansen, immateriële schade, milieuschade en aantasting van de goede naam.
12.3 De aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor hulppersonen is uitgesloten. Overigens gelden de in dit artikel genoemde beperkingen en uitsluitingen evenals alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in de overeenkomst mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan opdrachtnemer zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient bij wijze van derdenbeding.
12.4 Iedere vordering ten opzichte van opdrachtnemer op basis van een met opdrachtnemer gesloten overeenkomst vervalt door het enkele verloop van 12 maanden, tenzij voordien rechtsgeldig een dagvaarding is uitgebracht. De vervaltermijn begint op de dag volgend op die waarop opdrachtgever zowel met de schade als met de aansprakelijke partij bekend is geworden of redelijkerwijs had kunnen zijn.
12.5 Alle verweermiddelen die opdrachtnemer aan de met opdrachtgever gesloten overeenkomst ter afwering van haar aansprakelijkheid kan ontlenen, kunnen ook door haar personeel en derden die door haar bij de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld, ten opzichte van opdrachtgever worden ingeroepen, als ware haar personeel en als waren voormelde derden zelf partij bij de overeenkomst.
12.6 Aansprakelijkheidsbeperkende, uitsluitende of vaststellende voorwaarden welke door derden aan opdrachtnemer kunnen worden tegengeworpen, kunnen in dezelfde mate ook door opdrachtnemer aan opdrachtgever worden tegengeworpen.
12.7 De in deze algemene voorwaarden genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van de opzet of bewuste roekeloosheid van opdrachtnemer of haar leidinggevende ondergeschikten.

Vrijwaring van opdrachtnemer
Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer, haar personeel en eventueel door opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van haar verplichtingen onder de overeenkomst ingeschakelde derden tegen alle aanspraken van overige derden op vergoeding van enige door laatstgenoemden (vermeend) geleden schade, veroorzaakt door of anderszins verband houdende met door opdrachtnemer geleverde prestaties onder de overeenkomst, tenzij opdrachtnemer, ware deze schade door opdrachtgever geleden, op grond van deze algemene voorwaarden daarvoor aansprakelijk zou zijn geweest en alsdan enkel voor het meerdere boven het bedrag tot waar de aansprakelijkheid van opdrachtnemer dan zou zijn beperkt.

Verplichtingen opdrachtgever
14.1 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door of namens hem voorgeschreven constructies en werkwijzen, evenals voor de door of namens hem gegeven orders, aanwijzingen en instructies.
14.2 Opdrachtgever is, onverminderd zijn aansprakelijkheid op grond van de wet, aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van gebreken in zaken, bouwstoffen of hulpmiddelen, die door hem ter beschikking zijn gesteld, dan wel door hem zijn voorgeschreven.
14.3 De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege die na de dag van de aanbieding in werking treden, zijn voor rekening van opdrachtgever.
14.4 Opdrachtgever is, onverminderd zijn aansprakelijkheid op grond van de wet, aansprakelijk voor schade die het gevolg is van door hem of in zijn opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.

Intellectuele eigendomsrechten
15.1 Alle informatie, mondeling of schriftelijk, die door opdrachtnemer aan opdrachtgever wordt verstrekt, blijft eigendom van opdrachtnemer, en mag door opdrachtgever slechts worden gebruikt voor het doel waarvoor het verstrekt is.
15.2 Tenzij anders is overeengekomen, komen alle intellectuele eigendomsrechten op werken die voortvloeien uit uitgevoerde verplichtingen onder of werkzaamheden die gelieerd zijn aan de overeenkomst, waaronder het auteurs-, merk-, octrooirecht en model- of tekeningrecht, toe aan opdrachtnemer ongeacht of aan opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Indien voor het verkrijgen van een dergelijk recht registratie of depot nodig is, is uitsluitend
opdrachtnemer daartoe bevoegd.
15.3 Indien en voor zover intellectuele eigendomsrechten in het kader van de uitvoering van verplichtingen onder de overeenkomst door opdrachtnemer bij opdrachtgever mochten be- of ontstaan, dan draagt opdrachtgever deze intellectuele eigendomsrechten, voor zover nodig, hierbij om niet bij voorbaat over aan opdrachtnemer welke overdracht opdrachtnemer hierbij bij voorbaat aanvaardt.
De opdrachtgever zal op eerste verzoek kosteloos meewerken aan het bewerkstelligen van de overdracht en verstrekt hierbij tevens een onherroepelijke volmacht aan opdrachtnemer om namens opdrachtgever al hetgeen te doen dat noodzakelijk is voor de overdracht van de intellectuele eigendomsrechten aan opdrachtnemer, waaronder het ondertekenen van een schriftelijke overdrachtsakte.
15.4 Voor zover opdrachtnemer werken als bedoeld in dit artikel en/of, onder de overeenkomst, programmatuur ter beschikking stelt aan opdrachtgever, betekent dit slechts dat opdrachtgever een gebruiksrecht krijgt als bedoeld in dit artikel, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Opdrachtnemer verleent daartoe aan opdrachtgever slechts een niet-exclusief en (afgezien van binnen de groep van vennootschappen waartoe opdrachtgever behoort) niet overdraagbaar gebruiksrecht op de werken en/of de programmatuur als genoemd in dit artikel. Dit gebruiksrecht omvat de toestemming om het werk en/of de programmatuur te gebruiken in het kader van een normale bedrijfsuitvoering van opdrachtgever.
15.5 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen inbreuk, door hetzij opdrachtgever zelf hetzij derden op intellectuele eigendomsrechten rustend op door opdrachtnemer geleverde zaken, diensten respectievelijk werken, ongeacht of deze rechten toebehoren aan opdrachtnemer of aan derden, tenzij opdrachtnemer aan opdrachtgever hiervoor schriftelijke toestemming verleende.
15.6 Opdrachtnemer is bevoegd de werken als bedoeld in dit artikel geanonimiseerd, met referte aan de branche van opdrachtgever, te gebruiken en te publiceren voor onder meer marketingdoeleinden en publiciteit van opdrachtnemer.

Wijzigingen en kosten
16.1 Een verzoek tot wijziging van de overeenkomst door opdrachtgever dient schriftelijk, onder vermelding van datum en onder begeleiding van alle bescheiden met betrekking tot de overeenkomst bij opdrachtnemer te worden ingediend.
16.2 Wijziging van een overeenkomst is slechts mogelijk indien de omstandigheden dit naar de mening van opdrachtnemer toelaten.
16.3 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor kosten die voortvloeien uit wijziging, uitgevoerd op verzoek van opdrachtgever, in rekening te brengen bij opdrachtgever.

Overige bepalingen
17.1 Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd de uitvoering van aan haar opgedragen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te besteden aan derden.
17.2 Partijen zullen vertrouwelijke informatie die in het kader van de overeenkomsten tussen partijen wordt uitgewisseld niet anders gebruiken dan voor de uitvoering van de overeenkomsten noodzakelijk is. partijen zullen de vertrouwelijke informatie niet aan derden verstrekken zonder schriftelijke toestemming van de andere partij eventueel na het overeenkomen van een nadere geheimhoudingsverplichting.
17.3 Verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden welke naar hun aard bestemd zijn om ook na de beëindiging van de overeenkomst (op welke grond dan ook) voort te duren, blijven na de beëindiging van de overeenkomst bestaan.

Geschillen en toepasselijk recht
18.1 Deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten tussen partijen, evenals non-contractuele vorderingen die daarmee verband houden, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is expliciet uitgesloten.
18.2 Alle geschillen welke tussen partijen mochten rijzen in verband met of naar aanleiding van een tussen hen gesloten overeenkomst, daaronder begrepen die geschillen welke slechts door een van de partijen als zodanig worden beschouwd, zullen door de gewone rechter worden beslist.
BIJZONDERE DEEL
II. GOEDEREN

Wijze van levering
Tenzij anders overeengekomen, geschiedt de levering Af Fabriek opdrachtnemer in overeenstemming met de Incoterms 2010.

Plaats van levering
Indien levering op het werk is overeengekomen, zullen de goederen worden geleverd op een vervoermiddel, op de plaats vermeld in de overeenkomst. Is geen zodanige plaats overeengekomen, dan zal levering geschieden in depot op de bouwplaats, althans zo dicht mogelijk daarbij in de buurt. Opdrachtnemer behoeft de goederen niet verder te vervoeren dan tot waar het voertuig over een behoorlijk bereikbaar terrein op een goede losplaats kan komen. Opdrachtgever is verplicht de goederen
daar in ontvangst te nemen en direct te lossen. Blijft opdrachtgever hiermee in gebreke dan komen de daardoor ontstane kosten voor zijn rekening. Opdrachtgever zorgt ervoor dat voldoende ruimte voor aflevering en lossen aanwezig is.

Garantie
Opdrachtnemer garandeert dat de goederen gedurende twaalf maanden na levering zullen functioneren in overeenstemming met hun specificatie. Verder strekkende garantie wordt door opdrachtnemer niet verleend.

Eigendomsvoorbehoud
22.1 Alle door opdrachtnemer geleverde goederen blijven eigendom van opdrachtnemer totdat opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen uit de overeenkomst ten opzichte van opdrachtnemer heeft voldaan. Tevens geldt het eigendomsvoorbehoud voor de vorderingen, die opdrachtnemer tegen opdrachtgever mocht verkrijgen wegens tekortschieten van opdrachtgever in één of meer van zijn verplichtingen ten opzichte van opdrachtnemer.
22.2 Opdrachtgever is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van opdrachtnemer te behandelen, verzekerd te houden en deze niet te verpanden, te verwerken, over te dragen of af te geven aan derden. Bij niet-nakoming van deze verplichting wordt de gehele met de overeenkomst gemoeide opdrachtsom terstond opeisbaar.
22.3 Indien opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen ten opzichte van opdrachtnemer, heeft opdrachtnemer het recht de goederen waarvan de eigendom is voorbehouden, terstond terug te nemen. Voor zover noodzakelijk zal opdrachtgever aan opdrachtnemer op diens eerste verzoek onmiddellijke toegang verlenen tot gebouwen en/of terreinen, waarvan opdrachtgever eigenaar, huurder, dan wel beheerder is, zodat opdrachtnemer zijn eigendom(men) kan revindiceren.
22.4 Door opdrachtgever verrichte betalingen worden allereerst en zoveel mogelijk toegerekend aan vorderingen van opdrachtnemer waarvoor geen eigendomsvoorbehoud geldt.
III. DIENSTEN

Diensten
23.1 Opdrachtnemer zal bij de uitvoering van de diensten de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. Tenzij het resultaat voldoende bepaalbaar schriftelijk en uitdrukkelijk is overeengekomen in de overeenkomst, gelden de diensten als inspanningsverbintenissen.
23.2 Opdrachtnemer is gerechtigd de ingezette perso(o)n(en) bij de diensten te vervangen door een ander persoon of andere personen met dezelfde of vergelijkbare kwalificaties.
23.3 Indien opdrachtnemer de diensten verricht op basis van door opdrachtgever aan te leveren gegevens, dan zullen deze gegevens in overeenstemming met de door opdrachtnemer te stellen voorwaarden door opdrachtgever worden geprepareerd en voor rekening en risico van opdrachtgever aangeleverd.

Oplevering diensten
24.1 Indien partijen niet zijn overeengekomen dat een acceptatietest zal worden uitgevoerd, aanvaardt opdrachtgever de resultaten van de diensten (de ‘Resultaten’) in de staat waarin deze zich op het moment van aflevering bevindt (‘as is’), met alle zichtbare en onzichtbare gebreken.
24.2 In het geval een acceptatietest is overeengekomen, dient opdrachtgever een afkeuring van de resultaten onverwijld schriftelijk en gemotiveerd aan opdrachtnemer mee te delen. partijen komen hierbij overeen dat acceptatie van de resultaten niet mag worden onthouden:
(a) op gronden die geen verband houden met de tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen specificaties; en
(b) wegens het bestaan van kleine gebreken, zijnde gebreken die operationele of productieve ingebruikname van de resultaten redelijkerwijs niet in de weg staan, onverminderd de verplichting van opdrachtnemer deze kleine gebreken zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk te herstellen.
24.3 De resultaten worden als opgeleverd beschouwd op het moment dat een van onderstaande gebeurtenissen het eerst plaatsvindt:
(a) de resultaten in gebruik zijn genomen;
(b) opdrachtgever het werk (stilzwijgend) heeft goedgekeurd, al dan niet uit hoofde van artikel 24.2; of
(c) opdrachtgever – in het geval wel een acceptatietest is overeengekomen – niet binnen veertien (14) kalenderdagen na de mededeling van opdrachtnemer dat de acceptatietest kan worden uitgevoerd, de resultaten heeft goed of afgekeurd.
IV. AANNEMING VAN WERK

Verplichtingen van Opdrachtgever
25.1 Opdrachtgever garandeert dat opdrachtnemer tijdig kan beschikken over:
(a) de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen);
(b) het gebouw, het terrein of het water waarin of waarop het werk wordt uitgevoerd;
(c) deugdelijke gelegenheid in de directe nabijheid van de bouwplaats voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen en hulpmiddelen;
(d) aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, telefoon, fax, verlichting, verwarming, gas, perslucht en water.
25.2 Meerkosten die opdrachtnemer ondervindt doordat er geen (tijdige) beschikking is over het vorengenoemde komen voor rekening van opdrachtgever.
25.3 De benodigde elektriciteit, gas en water komen voor rekening van opdrachtgever.
25.4 Opdrachtgever garandeert dat, voor zover van toepassing, door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van opdrachtnemer behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk van opdrachtnemer daarvan geen vertraging of anderszins hinder ondervindt.
25.5 Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan het werk van opdrachtnemer als gevolg van door hem of in zijn opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.
25.6 De directievoerder is bevoegd opdrachtgever te vertegenwoordigen tenzij en voor zover niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
25.7 Voor zover relevant is opdrachtgever verplicht opdrachtnemer voor aanvang van het werk schriftelijk op de hoogte te stelten van de aanwezigheid en ligging van kabels en leidingen.

Uitvoeringsduur
26.1 De uitvoeringsduur, waarbinnen het werk zal worden opgeleverd, kan worden bepaald door het overeenkomen van een specifieke datum of kan worden bepaald in werkbare werkdagen.
26.2 In deze algemene voorwaarden wordt onder werkdag verstaan een kalenderdag, tenzij deze valt op een algemeen of ter plaatse van het werk erkende, of door de overheid dan wel bij of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- of feestdag, vakantiedag of andere niet individuele vrije dag.
26.3 Werkdagen worden als onwerkbaar beschouwd, wanneer daarop door niet voor rekening van opdrachtnemer komende omstandigheden gedurende ten minste vijf uren door het grootste deel van de arbeiders of machines niet kan worden gewerkt.
26.4 Als de oplevering van het werk zou moeten plaatsvinden op een dag die geen werkdag is zoals omschreven in het eerste lid, geldt de eerstvolgende werkdag als de overeengekomen dag van oplevering.
26.5 Opdrachtnemer heeft recht op verlenging van de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd indien door overmacht, door voor rekening van opdrachtgever komende omstandigheden, of door wijziging in de overeenkomst dan wel in de voorwaarden van uitvoering, niet van opdrachtnemer kan worden gevergd dat het werk binnen de overeengekomen termijn wordt opgeleverd.
26.6 Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren, waarvoor opdrachtgever verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor opdrachtnemer voortvloeiende schade en kosten door opdrachtgever te worden vergoed.

Opneming en goedkeuring
27.1 Een redelijke termijn voor de dag waarop het werk naar de mening van opdrachtnemer voltooid zal zijn, nodigt opdrachtnemer opdrachtgever uit om tot opneming van het werk over te gaan. De opneming geschiedt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen acht kalenderdagen na de hiervoor bedoelde dag. De opneming vindt plaats door opdrachtgever in aanwezigheid van opdrachtnemer en strekt ertoe, te constateren of opdrachtnemer aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan.
27.2 Nadat het werk is opgenomen, wordt door opdrachtgever aan opdrachtnemer binnen vijf kalenderdagen schriftelijk medegedeeld, of het werk al dan niet is goedgekeurd, in het eerste geval met vermelding van de eventueel aanwezige kleine gebreken als bedoeld in het zesde lid, in het laatste geval met vermelding van de gebreken, die de redenen voor onthouding van de goedkeuring zijn. Wordt het werk goedgekeurd, dan wordt als dag van goedkeuring aangemerkt de dag waarop de desbetreffende mededeling aan opdrachtnemer is verzonden.
27.3 Wordt niet binnen vijf kalenderdagen na de opneming een schriftelijke mededeling, of het werk al dan niet is goedgekeurd, aan opdrachtnemer verzonden dan wordt het werk geacht op de vijfde kalenderdag na de opneming te zijn goedgekeurd.
27.4 Geschiedt de opneming niet binnen vijf kalenderdagen na de in het eerste lid bedoelde dag, dan wordt het werk geacht op de vijfde kalenderdag na de in het eerste lid bedoelde dag te zijn goedgekeurd.
27.5 Het werk wordt geacht te zijn goedgekeurd indien en voor zover het feitelijk in gebruik wordt genomen. De dag van ingebruikneming van het werk of een gedeelte daarvan geldt als dag van goedkeuring van het werk of van het desbetreffende gedeelte. Gedeeltelijke ingebruikneming door opdrachtgever is toegestaan, mits dit een voldoende voortgang van overige werkzaamheden niet in gevaar brengt en mits de hieruit voor opdrachtnemer voortvloeiende kosten aan hem als meerwerk worden betaald.
27.6 Kleine gebreken, die in de onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring mogen zijn, mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan.
27.7 Met betrekking tot een heropneming na onthouding van goedkeuring vinden de bovenvermelde bepalingen overeenkomstige toepassing.

Oplevering en onderhoudstermijn
28.1 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd, indien het overeenkomstig artikel 27 is of geacht wordt te zijn goedgekeurd.
28.2 Opdrachtnemer is gehouden de in artikel 27, zesde lid, bedoelde kleine gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen.
28.3 Tenzij anders is overeengekomen, beloopt de onderhoudstermijn 30 kalenderdagen en gaat deze in onmiddellijk na de dag waarop het werk in overeenstemming met het eerste lid als opgeleverd wordt beschouwd. Opdrachtnemer is gehouden gebreken welke in de onderhoudstermijn aan de dag treden, zo spoedig mogelijk te herstellen, met uitzondering echter van die waarvoor opdrachtgever verantwoordelijkheid draagt of waarvoor hij aansprakelijk is.

Schorsing
29.1 Opdrachtgever is bevoegd de uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk te schorsen. Voorzieningen, die opdrachtnemer ten gevolge van de schorsing moet treffen, worden als meerwerk verrekend. Schade die opdrachtnemer tengevolge van de schorsing lijdt, dient hem te worden vergoed.
29.2 Indien gedurende de schorsing schade aan het werk ontstaat, komt deze niet voor rekening van opdrachtnemer.
29.3 Indien de schorsing langer dan 14 kalenderdagen duurt, kan opdrachtnemer bovendien vorderen, dat hem een evenredige betaling voor het uitgevoerde gedeelte van het werk wordt gedaan. Daarbij wordt rekening gehouden met op het werk aangevoerde, nog niet verwerkte maar wel reeds door opdrachtnemer betaalde bouwstoffen.
29.4 Indien de schorsing van het werk langer dan één maand duurt, is opdrachtnemer bevoegd het werk in onvoltooide staat te beëindigen. Opdrachtnemer heeft in dat geval recht op de aannemingssom, vermeerderd met de kosten die hij als gevolg van de niet voltooiing heeft moeten maken en verminderd met de hem door de beëindiging bespaarde kosten.

Bouwstoffen
30.1 Alle te verwerken bouwstoffen moeten van goede hoedanigheid zijn, geschikt zijn voor hun bestemming en voldoen aan de gestelde eisen.
30.2 Opdrachtnemer stelt opdrachtgever in de gelegenheid bouwstoffen te keuren. De keuring dient te geschieden bij de aankomst hiervan op het werk. Opdrachtnemer is bevoegd bij de keuring aanwezig te zijn of zich te doen vertegenwoordigen. De kosten van het onderzoeken van bouwstoffen zijn voor rekening van de opdrachtgever, behalve ingeval van terechte afkeuring. Alsdan komen de kosten voor rekening van de opdrachtnemer. Door opdrachtgever ter beschikking gestelde bouwstoffen worden geacht te zijn goedgekeurd.
30.3 Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer kunnen in geval van afkeuring van bouwstoffen vorderen dat een in onderling overleg getrokken, door beide gewaarmerkt verzegeld monster, wordt bewaard.
30.4 De uit het werk komende bouwstoffen, waarvan opdrachtgever heeft verklaard dat hij ze wenst te behouden, dienen door hem van het werk te worden verwijderd. Alle andere bouwstoffen kunnen door de opdrachtnemer worden afgevoerd.
30.5 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat het bouwterrein verontreinigd is of de uit het werk komende bouwstoffen verontreinigd zijn, is de opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voor de uitvoering van het werk voortvloeiende gevolgen, kosten en schade.
30.6 Voor de aangevoerde bouwstoffen draagt opdrachtgever het risico van verlies en/of beschadiging vanaf het moment waarop zij op het werk zijn aangevoerd gedurende de tijd dat deze daar buiten de normale werktijden onder toezicht van opdrachtgever verblijven.

Meer- en minderwerk
31.1 Verrekening van meer- en minderwerk vindt in ieder geval plaats:
a. ingeval van wijzigingen in de overeenkomst danwel de voorwaarden van uitvoering;
b. ingeval van afwijkingen van de bedragen van de stelposten;
c. ingeval van afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden;
d. in de gevallen als bedoeld in artikel 29 eerste lid
e. in de gevallen waarin verrekening van meer- of minderwerk tussen partijen is overeengekomen of dit uit de feitelijke uitvoering van het werk blijkt.
31.2 Indien bij de eindafrekening van het werk blijkt dat het totaalbedrag van het minderwerk het totaalbedrag van het meerwerk overtreft, heeft opdrachtnemer recht op een bedrag gelijk aan 10% van het verschil van die totalen.
31.3 Stelposten zijn in de overeenkomst genoemde bedragen, die in de aannemingssom zijn begrepen en die bestemd zijn voor hetzij
a. het aanschaffen van bouwstoffen, hetzij
b. het aanschaffen van bouwstoffen en het verwerken daarvan, hetzij
c. het verrichten van werkzaamheden, welke op de dag van de overeenkomst onvoldoende nauwkeurig zijn bepaald en welke door opdrachtgever nader moeten worden ingevuld.
Ten aanzien van iedere stelpost wordt in de overeenkomst vermeld waarop deze betrekking heeft.
31.4 Bij de ten laste van stelposten te brengen uitgaven wordt gerekend met de aan opdrachtnemer berekende prijzen respectievelijk de door hem gemaakte kosten, telkens te verhogen met een aannemersvergoeding van 10%.
31.5 Indien een stelpost uitsluitend betrekking heeft op het aanschaffen van bouwstoffen, zijn de kosten van het verwerken daarvan in de aannemingssom begrepen en worden deze niet afzonderlijk verrekend. Deze kosten zullen echter worden verrekend ten laste van de stelpost, waarop de aanschaffing van die bouwstoffen wordt verrekend voor zover zij door de invulling die aan de stelpost wordt gegeven hoger zijn dan die waarmee opdrachtnemer redelijkerwijs rekening heeft moeten houden.
31.6 Indien een stelpost betrekking heeft op het aanschaffen van bouwstoffen en het verwerken daarvan, zijn de kosten van verwerking niet in de aannemingssom begrepen en worden deze afzonderlijk ten laste van de stelpost verrekend.
31.7 Indien in de overeenkomst verrekenbare hoeveelheden zijn opgenomen, en deze hoeveelheden te hoog of te laag blijken om het werk tot stand te brengen, zal verrekening plaatsvinden van de uit die afwijking voortvloeiende meer- of minderkosten.

Prijs en facturering
32.1 De in de overeenkomst vermelde prijs is, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, gebaseerd op een continu bouwproces en prijspeil van lonen, materialen etc. ten tijde van het moment van aanbieding.
32.2 Prijsstijgingen tot aan het moment van oplevering kunnen worden doorberekend aan opdrachtgever in overeenstemming met de voor de betreffende bedrijfstak van toepassing zijnde risicoregeling, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
32.3 Indien partijen uitvoering van het werk in regie zijn overeengekomen, zal opdrachtnemer de werkelijk bestede uren en materialen op basis van de vooraf overeengekomen tarieven en opslagen voor algemene kosten, risico en winst, bij opdrachtgever in rekening brengen. De bestede uren en materialen worden door opdrachtnemer geregistreerd en geadministreerd. De registratie en administratie van opdrachtnemer is in alle gevallen bindend voor opdrachtgever.
32.4 Facturering van de werkzaamheden kan geschieden op basis van een overeengekomen termijnschema of, bij het ontbreken van een termijnschema, op basis van tweewekelijks verwerkte hoeveelheden en/of verrichte werkzaamheden.

CAR-verzekering
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is opdrachtnemer medeverzekerd op een door opdrachtgever ten behoeve van het werk afgesloten Construction All Risks (CAR)verzekering, waarvan de voorwaarden voor opdrachtnemer op diens verzoek bij opdrachtgever ter inzage liggen.

Aansprakelijkheid en garantieverplichtingen na oplevering
Garantieverplichtingen en iedere vorm van aansprakelijkheid houden na oplevering op, behoudens indien het werk of enig onderdeel daarvan door schuld van opdrachtnemer, zijn leverancier, zijn onderaannemer of zijn personeel een verborgen gebrek bevat en door opdrachtgever van dat gebrek binnen redelijke termijn na ontdekking schriftelijke mededeling is gedaan met omschrijving van het beweerde gebrek. Een gebrek als hiervoor bedoeld, is slechts dan als een verborgen gebrek aan te merken, indien het, ondanks nauwlettend toezicht tijdens de uitvoering dan wel bij de opneming van het werk als hiervoor beschreven, door opdrachtgever redelijkerwijs niet onderkend had kunnen worden. In dat geval zal opdrachtnemer – indien partijen een onderhoudstermijn zijn overeengekomen – het betreffende gebrek herstellen tijdens de onderhoudstermijn of – indien geen onderhoudstermijn is overeengekomen – tot 3 jaren na oplevering. In geval van schade als gevolg van een verborgen gebrek als hiervoor omschreven, gelden de bepalingen over aansprakelijkheid uit het Algemeen Gedeelte van deze algemene voorwaarden met dien verstande dat iedere aansprakelijkheid ter zake van dergelijke gebreken vervalt na verloop van 3 jaren na oplevering.

Opgesteld en inwerking getreden op 7 januari 2020
Indien sprake is van een overeenkomst waarop naast het algemene deel (meerdere) onderdelen van het bijzondere deel van toepassing zijn, is per onderdeel van de overeenkomst het daarmee corresponderende onderdeel van het bijzondere deel van toepassing. In geval van tegenstrijdigheid tussen de bepalingen in het algemene deel en de bepalingen in het bijzondere deel, gaan de bepalingen in het bijzondere deel voor.
ALGEMENE DEEL
I. ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Definities
  1.1 In deze algemene voorwaarden hebben begrippen de navolgende betekenis:
  algemene voorwaarden: deze algemene verkoop-, leverings- en aannemingsvoorwaarden;
  diensten: de door of namens opdrachtnemer te leveren diensten en/of te verrichten werkzaamheden op grond van de overeenkomst;
  goederen: de door of namens opdrachtnemer te leveren goederen op grond van de overeenkomst;
  opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer een opdracht verstrekt ter zake de levering van goederen en/of de uitvoering van werkzaamheden en/of het verrichten van diensten, welke door opdrachtnemer wordt aanvaard.
  opdrachtnemer: Van de Haar Bouw (KvK-nummer: 55284302);
  overeenkomst: de tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gesloten overeenkomst ter zake de levering van goederen en/of de uitvoering van werkzaamheden en/of het verrichten van diensten;
  partijen: opdrachtnemer en opdrachtgever tezamen;
  vertrouwelijke informatie: informatie in welke vorm dan ook (1) waarvan opdrachtnemer heeft aangegeven dat deze informatie als vertrouwelijk dient te worden beschouwd en/of (2) waarvan opdrachtgever weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard is.
  1.2 Tenzij anders bepaald in deze algemene voorwaarden of in de overeenkomst:
  (a) wordt onder ‘schriftelijk’ tevens elektronisch dataverkeer verstaan, zoals berichtenverkeer per e-mail en;
  (b) omvatten woorden die het enkelvoud aangeven tevens het meervoud en omgekeerd.
  1.3 Deze algemene voorwaarden maken een onlosmakelijk deel uit van de overeenkomst. In geval van tegenstrijdigheid tussen de bepalingen uit deze algemene voorwaarden en de bepalingen in de overeenkomst (zonder de algemene voorwaarden), gaan de bepalingen in de overeenkomst (zonder de algemene voorwaarden) voor.
  1.4 De in deze algemene voorwaarden en de overeenkomst opgenomen rechten en vorderingen van opdrachtnemer hebben te gelden naast de rechten en vorderingen die opdrachtnemer op grond van de wet heeft jegens opdrachtgever in het geval van een tekortkoming in de nakoming of uit andere hoofde.
 2. Toepasselijkheid
  2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen en offertes en maken deel uit van alle overeenkomsten tussen partijen.
  2.2 Deze algemene voorwaarden zullen ook onderdeel uitmaken van nadien gesloten overeenkomsten tussen opdrachtnemer en die opdrachtgever, zelfs indien bij de totstandkoming van die nadien gesloten overeenkomsten niet naar de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden is verwezen of indien deze algemene voorwaarden niet ter hand zijn gesteld, zulks tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
  2.3 De toepasselijkheid van enige algemene of inkoopvoorwaarden of bedingen van opdrachtgever, onder welke benaming ook, wordt door opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen en dergelijke algemene of inkoopvoorwaarden of bedingen zijn dus niet van toepassing op de overeenkomsten.
  2.4 Opdrachtnemer is bevoegd eenzijdig wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Wijzigingen treden in werking 30 kalenderdagen na de datum waarop de gewijzigde voorwaarden door opdrachtnemer aan opdrachtgever zijn verzonden. Wijzigingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden gelden voor het overige slechts indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. De wijziging en/of aanvulling geldt in dat geval slechts voor de betreffende overeenkomst waarvoor de wijziging en/of aanvulling expliciet is overeengekomen.
  2.5 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
  2.6 Indien naast deze algemene voorwaarden andere voorwaarden van toepassing zijn, prevaleren in geval van tegenstrijdigheid de bepalingen in deze algemene voorwaarden.
 3. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst
  3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en gelden gedurende 30 kalenderdagen, tenzij de aanbieding anders vermeldt.
  3.2 Door opdrachtnemer verstrekte informatie in de vorm van aanbiedingen, prospecti, folders, artist-impressions, catalogi, afbeeldingen, tekeningen, gewichten, proeven (samples), afmetingen, technische specificaties, verzenddocumentatie of ander informatiemateriaal hebben een informatief karakter. Opdrachtgever kan hieraan geen rechten ontlenen.
  3.3 Overeenkomsten tussen partijen komen tot stand op de dag van ondertekening van de overeenkomst of op de dag nadat een order van opdrachtgever schriftelijk door opdrachtnemer is bevestigd.
  3.4 Mondelinge toezeggingen of afspraken door of met haar personeel binden opdrachtnemer niet dan nadat en voor zover opdrachtnemer deze schriftelijk heeft bevestigd.
  3.5 Wijziging van de overeenkomst kan slechts geldig geschieden indien en voor zover opdrachtnemer deze schriftelijk heeft bevestigd.
  3.6 Opdrachtgever garandeert en draagt er zorg voor dat alle gegevens, materialen, constructies en voorzieningen, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de verplichtingen onder de overeenkomst, tijdig en op passende wijze aan opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld en wel zodanig dat opdrachtnemer haar werkzaamheden op de meest efficiënte en veilige wijze kan uitvoeren, bij gebreke waarvan opdrachtnemer het recht de uitvoering daarvan op te schorten en/of opdrachtgever gehouden is de hierdoor veroorzaakte extra kosten aan opdrachtnemer te vergoeden.
  3.7 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om de daaraan ten grondslag liggende opdracht geheel of gedeeltelijk te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig wat dat betreft in onderhandeling treden en trachten om in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
  3.8 Opdrachtnemer levert, indien geen specifieke normen of voorschriften zijn overeengekomen, in overeenstemming met hetgeen opdrachtnemer redelijkerwijs mocht veronderstellen.
 4. Ter beschikking gestelde zaken
  Opdrachtnemer kan in het kader van de overeenkomst bepaalde zaken aan opdrachtgever ter beschikking stellen. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, blijven alle zaken die opdrachtnemer aan opdrachtgever verstrekt eigendom van opdrachtnemer. Het is opdrachtgever niet toegestaan dergelijke zaken ten behoeve van derden aan te wenden of aan derden ter beschikking te stellen. Opdrachtgever is gehouden dergelijke zaken op eerste verzoek van opdrachtnemer in dezelfde staat terug te geven als waarin de zaken aan hem ter beschikking zijn gesteld door opdrachtnemer.
 5. Termijn
  5.1 Voor opdrachtnemer geldende termijnen gelden altijd bij benadering en zijn niet fataal, tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  5.2 Een overeengekomen termijn gaat in nadat de overeenkomst tot stand is gekomen en alle voor de uitvoering van het werk noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van opdrachtnemer. Een overeengekomen termijn wordt minimaal verlengd met het aantal dagen dat is verstreken tussen het moment van overeenkomen en het moment waarop alle voor de uitvoering van de verplichtingen onder de overeenkomst noodzakelijke gegevens in het bezit van opdrachtnemer zijn gekomen.
  5.3 Opdrachtnemer is in geen enkel opzicht aansprakelijk voor overschrijding van de overeengekomen termijn, door welke oorzaak dan ook. Overschrijding van de overeengekomen termijn verplicht opdrachtnemer niet tot enige vergoeding en geeft opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden en/of afname te weigeren en/of zich, in geval opdrachtgever een bedrijf is, op opschorting te beroepen.
 6. Klachten en reclamering
  6.1 Klachten over door opdrachtnemer uitgevoerde verplichtingen dienen door opdrachtgever, op straffe van verval van recht, zo spoedig mogelijk nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, doch uiterlijk binnen acht (8) werkdagen na voltooiing van de betreffende verplichtingen schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming(en) te bevatten, zodat opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen vijf (5) werkdagen na verzenddatum van de facturen. Na ommekomst van deze periode geldt de inhoud van de facturen als uitsluitend bewijs betreffende de (waarde en correcte uitvoering van de) daaronder geleverde prestaties, behoudens tegenbewijs.
  6.2 Reclamering is slechts dan mogelijk als er geen sprake is van overmacht aan de zijde van opdrachtnemer in de zin van deze algemene voorwaarden.
  6.3 Betaling door opdrachtnemer als gevolg van reclamering door opdrachtgever wordt gedaan met aftrek van opeisbare vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever.
  6.4 De vorderingen van opdrachtgever verjaren 2 jaar nadat hij opdrachtnemer in overeenstemming met dit artikel op de hoogte heeft gesteld van de klacht.
 7. Facturen en betaling
  7.1 Alle in facturen, aanbiedingen en/of overeenkomsten vermelde bedragen zijn exclusief btw, verpakkingskosten, transportkosten, transportverzekeringen en andere van rechtswege geldende toeslagen, tenzij anders is vermeld.
  7.2 Opdrachtgever is de in de overeenkomst een bepaalde prijs verschuldigd. Wijzigingen in het btw-tarief worden te allen tijde aan opdrachtgever doorberekend.
  7.3 Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd op voorschotbasis te factureren dan wel in termijnen te factureren.
  7.4 Betaling door opdrachtgever dient te geschieden binnen uiterlijk 14 kalenderdagen na de factuurdatum.
  7.5 In geval van niet, niet-tijdige of niet-gehele betaling van een factuur is opdrachtgever, zonder ingebrekestelling, in verzuim en worden alle betalingsverplichtingen van opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar, onverminderd de overige aan opdrachtnemer toekomende rechten. Dit is eveneens het geval indien opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of surséance van betaling aanvraagt of wordt verleend.
  7.6 Aanvraag tot of toegewezen reclamering schorten de betalingsverplichting voor opdrachtgever niet op.
  7.7 Opdrachtgever is niet gerechtigd tot opschorting of verrekening van zijn verplichtingen.
  7.8 Bij niet-tijdige of niet-(geheel) gedane betalingen is opdrachtgever rente verschuldigd van 1% per maand vanaf de vervaldag van de factuur. Daarnaast komen alle in redelijkheid door opdrachtnemer gemaakte buitengerechtelijke kosten die zijn gemaakt in het kader van de niet, niet-gehele of niet-tijdige nakoming door opdrachtgever voor rekening van opdrachtgever, zulks met een minimum van 15% van de verschuldigde hoofdsom (inclusief btw).
  7.9 Betaling geschiedt in EURO.
  7.10 Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds in mindering in de eerste plaats op alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats op de facturen die het langst opeisbaar zijn, zelfs al vermeldt opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
  7.11 Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om bij of na het aangaan van de overeenkomst van opdrachtgever gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling of deugdelijke zekerheid te verlangen voor de nakoming van opdrachtgevers verplichtingen onder de overeenkomst in de vorm van een bankgarantie of daarmee redelijkerwijs gelijk te stellen zekerheid en is gerechtigd om, totdat die zekerheid zal zijn verstrekt, haar verplichtingen ten opzichte van opdrachtgever op te schorten. Opdrachtgever zal daaraan op eerste verzoek voldoen. Indien opdrachtgever geen of onvoldoende zekerheid stelt, is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Opdrachtgever is in dat geval aansprakelijk voor alle schade van opdrachtnemer.
 8. Beëindiging
  8.1 Een overeenkomst eindigt door verloop van de overeengekomen periode of het volbrengen van de prestatie.
  8.2 Indien sprake is van een duurovereenkomst, is deze door opdrachtnemer te allen tijde opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden. Opzegging dient te geschieden tegen het einde van een kalendermaand.
  8.3 Onverminderd de wettelijke beëindigingsmogelijkheden en overige rechten heeft opdrachtnemer in ieder geval het recht om de met opdrachtgever gesloten overeenkomst per direct door opzegging te doen eindigen of te ontbinden, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn en zonder dat opdrachtnemer gehouden is enige ingebrekestelling te versturen, indien:
  a. opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, zijn faillissement aanvraagt of dit wordt aangevraagd;
  b. opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, deze wordt verleend of opdrachtgever overgaat tot liquidatie;
  c. op het vermogen van opdrachtgever of een gedeelte daarvan beslag wordt gelegd;
  d. de zeggenschap van opdrachtgever bij een ander komt te rusten dan ten tijde van het sluiten van de overeenkomst;
  e. opdrachtgever rechtspersoonlijkheid verliest of zijn onderneming geheel of gedeeltelijk stillegt, ontbindt hetzij liquideert;
  f. opdrachtgever feitelijk zijn onderneming staakt c.q. zijn ondernemersactiviteiten feitelijk beëindigt en/of heeft beëindigd;
  g. opdrachtgever als gevolg van overmacht zijn verplichtingen ten opzichte van opdrachtnemer niet kan nakomen en die overmachtsituatie ten minste 20 kalenderdagen aanhoudt;
  h. opdrachtgever toerekenbaar tekortschiet in de verplichtingen onder de overeenkomst of indien opdrachtnemer goede grond heeft te vrezen dat opdrachtgever tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen onder de overeenkomst.
  8.4 Partijen sluiten hierbij de werking van artikel 6:271 BW uitdrukkelijk uit.
 9. Cessie- en verpandingsverbod
  Opdrachtgever is niet gerechtigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer enige rechten of verplichtingen onder de overeenkomst te bezwaren of over te dragen.
 10. Overmacht
  10.1 Onder overmacht voor opdrachtnemer wordt, naast het bepaalde in artikel 6:75 BW, verstaan: een algemeen gebrek aan materiaal of andere voor de levering en/of voor de uitvoering van werkzaamheden en/of te verrichten diensten benodigde zaken of diensten, de prijsstijgingen als gevolg daarvan en storingen in productieprocessen zowel van opdrachtnemer als van diens toeleveranciers en onderaannemers, bedrijfsstoring, algemene vervoersbelemmeringen, (al dan niet toerekenbare) niet nakoming door opdrachtgevers van opdrachtnemer, werkstakingen (zowel georganiseerd als ongeorganiseerd), personeelsgebrek, oorlog(sgevaar), terroristische dreiging, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, bedrijfsbezetting, overheidsmaatregelen en, storingen in levering van energie.
  10.2 Indien opdrachtnemer niet kan presteren ten gevolge van een haar niet toe te rekenen omstandigheid, heeft zij het recht óf ontbinding van de overeenkomst in te roepen zonder dat zij ten opzichte van opdrachtgever schadeplichtig is, óf aan opdrachtgever toe te zeggen dat zij alsnog de overeenkomst nakomt, alsdan onder andere voorwaarden, in welk geval opdrachtgever vijf (5) werkdagen de tijd heeft de nieuwe voorwaarden te weigeren en de oorspronkelijke overeenkomst te ontbinden zonder dat opdrachtnemer schadeplichtig wordt.
  10.3 Opdrachtnemer is gerechtigd betaling te vorderen van hetgeen bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst reeds door opdrachtnemer is verricht, voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheden is gebleken.
  10.4 Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die de overmacht oplevert intreedt nadat opdrachtnemer de prestatie al had moeten leveren.
 11. Garantie
  11.1 Bij gelegitimeerde aanspraken op garantie geldt dat:
  (1) opdrachtnemer zich verbindt voor zijn rekening de gebreken te herstellen of de gebrekkige goederen, de gebrekkige diensten of het gebrekkige werk of een gegarandeerd onderdeel daarvan te vervangen, een en ander steeds ter vrije keuze van opdrachtnemer;
  (2) de garantie geldt vanaf het moment van aflevering van de goederen, oplevering van de diensten of het gereedkomen van het werk of een gegarandeerd onderdeel daarvan tot aan het einde van de overeengekomen periode, mits door de opdrachtgever steeds aan al diens verplichtingen ingevolge de overeenkomst is voldaan en met dien verstande dat de garantie vervalt indien zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer door opdrachtgever of derden wijzigingen worden aangebracht in het geleverde of de verrichte werkzaamheden of daaraan werkzaamheden
  (onderhoud daaronder mede begrepen) worden verricht;
  (3) geen beroep op de garantie kan worden gedaan bij:
  a. onzorgvuldig of ondeskundig gebruik door opdrachtgever;
  b. het niet opvolgen van gebruiksaanwijzingen of instructievoorschriften van opdrachtnemer;
  c. gebreken welke ontstaan door normale slijtage en bij ongelukken of onheil zoals brand, waterschade, aardbevingen, etcetera;
  d. de toepasselijkheid van enig overheidsvoorschrift betreffende de aard of de kwaliteit van de toegepaste zaken of werkwijzen;
  e. zaken, werkwijzen en constructies, voor zover op instructie van of namens opdrachtgever toegepast, evenals van door of namens opdrachtgever aangeleverde zaken.
  11.2 De garantie is te allen tijde beperkt tot herstel of vervanging en niets meer dan dat.
  11.3 Opdrachtgever moet opdrachtnemer in alle gevallen adequate gelegenheid bieden een eventueel gebrek te herstellen of de bewerking of levering opnieuw uit te voeren, bij gebreke waarvan de aanspraken van opdrachtgever komen te vervallen.
 12. Aansprakelijkheid
  12.1 De aansprakelijkheid van opdrachtnemer uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, onrechtmatige daad of uit enige andere hoofde is beperkt tot het bedrag of de bedragen die onder de door opdrachtnemer afgesloten verzekeringspolis(sen)) tot uitkering komen. Deze polisvoorwaarden zijn kosteloos in te zien op de plaats van vestiging van opdrachtnemer.
  12.2 Indien om welke reden dan ook geen uitkering op grond van de bedoelde verzekering(en) plaatsvindt, geldt dat de aansprakelijkheid van opdrachtnemer, onverminderd het overigens in dit artikel bepaalde, is beperkt tot de waarde van de prestatie (excl. btw) in de nakoming waarvan opdrachtnemer tekort is geschoten met een maximum van € 50.000,- per gebeurtenis of serie van gebeurtenissen met een gemeenschappelijke oorzaak en een gecumuleerd maximum van € 75.000,- per kalenderjaar en voorts met dien verstande dat opdrachtnemer niet aansprakelijk is voor indirecte schade, zoals gederfde omzet, gederfde winst, gemiste kansen, immateriële schade, milieuschade en aantasting van de goede naam.
  12.3 De aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor hulppersonen is uitgesloten. Overigens gelden de in dit artikel genoemde beperkingen en uitsluitingen evenals alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in de overeenkomst mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan opdrachtnemer zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient bij wijze van derdenbeding.
  12.4 Iedere vordering ten opzichte van opdrachtnemer op basis van een met opdrachtnemer gesloten overeenkomst vervalt door het enkele verloop van 12 maanden, tenzij voordien rechtsgeldig een dagvaarding is uitgebracht. De vervaltermijn begint op de dag volgend op die waarop opdrachtgever zowel met de schade als met de aansprakelijke partij bekend is geworden of redelijkerwijs had kunnen zijn.
  12.5 Alle verweermiddelen die opdrachtnemer aan de met opdrachtgever gesloten overeenkomst ter afwering van haar aansprakelijkheid kan ontlenen, kunnen ook door haar personeel en derden die door haar bij de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld, ten opzichte van opdrachtgever worden ingeroepen, als ware haar personeel en als waren voormelde derden zelf partij bij de overeenkomst.
  12.6 Aansprakelijkheidsbeperkende, uitsluitende of vaststellende voorwaarden welke door derden aan opdrachtnemer kunnen worden tegengeworpen, kunnen in dezelfde mate ook door opdrachtnemer aan opdrachtgever worden tegengeworpen.
  12.7 De in deze algemene voorwaarden genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van de opzet of bewuste roekeloosheid van opdrachtnemer of haar leidinggevende ondergeschikten.
 13. Vrijwaring van opdrachtnemer
  Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer, haar personeel en eventueel door opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van haar verplichtingen onder de overeenkomst ingeschakelde derden tegen alle aanspraken van overige derden op vergoeding van enige door laatstgenoemden (vermeend) geleden schade, veroorzaakt door of anderszins verband houdende met door opdrachtnemer geleverde prestaties onder de overeenkomst, tenzij opdrachtnemer, ware deze schade door opdrachtgever geleden, op grond van deze algemene voorwaarden daarvoor aansprakelijk zou zijn geweest en alsdan enkel voor het meerdere boven het bedrag tot waar de aansprakelijkheid van opdrachtnemer dan zou zijn beperkt.
 14. Verplichtingen opdrachtgever
  14.1 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door of namens hem voorgeschreven constructies en werkwijzen, evenals voor de door of namens hem gegeven orders, aanwijzingen en instructies.
  14.2 Opdrachtgever is, onverminderd zijn aansprakelijkheid op grond van de wet, aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van gebreken in zaken, bouwstoffen of hulpmiddelen, die door hem ter beschikking zijn gesteld, dan wel door hem zijn voorgeschreven.
  14.3 De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege die na de dag van de aanbieding in werking treden, zijn voor rekening van opdrachtgever.
  14.4 Opdrachtgever is, onverminderd zijn aansprakelijkheid op grond van de wet, aansprakelijk voor schade die het gevolg is van door hem of in zijn opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.
 15. Intellectuele eigendomsrechten
  15.1 Alle informatie, mondeling of schriftelijk, die door opdrachtnemer aan opdrachtgever wordt verstrekt, blijft eigendom van opdrachtnemer, en mag door opdrachtgever slechts worden gebruikt voor het doel waarvoor het verstrekt is.
  15.2 Tenzij anders is overeengekomen, komen alle intellectuele eigendomsrechten op werken die voortvloeien uit uitgevoerde verplichtingen onder of werkzaamheden die gelieerd zijn aan de overeenkomst, waaronder het auteurs-, merk-, octrooirecht en model- of tekeningrecht, toe aan opdrachtnemer ongeacht of aan opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Indien voor het verkrijgen van een dergelijk recht registratie of depot nodig is, is uitsluitend
  opdrachtnemer daartoe bevoegd.
  15.3 Indien en voor zover intellectuele eigendomsrechten in het kader van de uitvoering van verplichtingen onder de overeenkomst door opdrachtnemer bij opdrachtgever mochten be- of ontstaan, dan draagt opdrachtgever deze intellectuele eigendomsrechten, voor zover nodig, hierbij om niet bij voorbaat over aan opdrachtnemer welke overdracht opdrachtnemer hierbij bij voorbaat aanvaardt.
  De opdrachtgever zal op eerste verzoek kosteloos meewerken aan het bewerkstelligen van de overdracht en verstrekt hierbij tevens een onherroepelijke volmacht aan opdrachtnemer om namens opdrachtgever al hetgeen te doen dat noodzakelijk is voor de overdracht van de intellectuele eigendomsrechten aan opdrachtnemer, waaronder het ondertekenen van een schriftelijke overdrachtsakte.
  15.4 Voor zover opdrachtnemer werken als bedoeld in dit artikel en/of, onder de overeenkomst, programmatuur ter beschikking stelt aan opdrachtgever, betekent dit slechts dat opdrachtgever een gebruiksrecht krijgt als bedoeld in dit artikel, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Opdrachtnemer verleent daartoe aan opdrachtgever slechts een niet-exclusief en (afgezien van binnen de groep van vennootschappen waartoe opdrachtgever behoort) niet overdraagbaar gebruiksrecht op de werken en/of de programmatuur als genoemd in dit artikel. Dit gebruiksrecht omvat de toestemming om het werk en/of de programmatuur te gebruiken in het kader van een normale bedrijfsuitvoering van opdrachtgever.
  15.5 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen inbreuk, door hetzij opdrachtgever zelf hetzij derden op intellectuele eigendomsrechten rustend op door opdrachtnemer geleverde zaken, diensten respectievelijk werken, ongeacht of deze rechten toebehoren aan opdrachtnemer of aan derden, tenzij opdrachtnemer aan opdrachtgever hiervoor schriftelijke toestemming verleende.
  15.6 Opdrachtnemer is bevoegd de werken als bedoeld in dit artikel geanonimiseerd, met referte aan de branche van opdrachtgever, te gebruiken en te publiceren voor onder meer marketingdoeleinden en publiciteit van opdrachtnemer.
 16. Wijzigingen en kosten
  16.1 Een verzoek tot wijziging van de overeenkomst door opdrachtgever dient schriftelijk, onder vermelding van datum en onder begeleiding van alle bescheiden met betrekking tot de overeenkomst bij opdrachtnemer te worden ingediend.
  16.2 Wijziging van een overeenkomst is slechts mogelijk indien de omstandigheden dit naar de mening van opdrachtnemer toelaten.
  16.3 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor kosten die voortvloeien uit wijziging, uitgevoerd op verzoek van opdrachtgever, in rekening te brengen bij opdrachtgever.
 17. Overige bepalingen
  17.1 Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd de uitvoering van aan haar opgedragen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te besteden aan derden.
  17.2 Partijen zullen vertrouwelijke informatie die in het kader van de overeenkomsten tussen partijen wordt uitgewisseld niet anders gebruiken dan voor de uitvoering van de overeenkomsten noodzakelijk is. partijen zullen de vertrouwelijke informatie niet aan derden verstrekken zonder schriftelijke toestemming van de andere partij eventueel na het overeenkomen van een nadere geheimhoudingsverplichting.
  17.3 Verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden welke naar hun aard bestemd zijn om ook na de beëindiging van de overeenkomst (op welke grond dan ook) voort te duren, blijven na de beëindiging van de overeenkomst bestaan.
 18. Geschillen en toepasselijk recht
  18.1 Deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten tussen partijen, evenals non-contractuele vorderingen die daarmee verband houden, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is expliciet uitgesloten.
  18.2 Alle geschillen welke tussen partijen mochten rijzen in verband met of naar aanleiding van een tussen hen gesloten overeenkomst, daaronder begrepen die geschillen welke slechts door een van de partijen als zodanig worden beschouwd, zullen door de gewone rechter worden beslist.
  BIJZONDERE DEEL
  II. GOEDEREN
 19. Wijze van levering
  Tenzij anders overeengekomen, geschiedt de levering Af Fabriek opdrachtnemer in overeenstemming met de Incoterms 2010.
 20. Plaats van levering
  Indien levering op het werk is overeengekomen, zullen de goederen worden geleverd op een vervoermiddel, op de plaats vermeld in de overeenkomst. Is geen zodanige plaats overeengekomen, dan zal levering geschieden in depot op de bouwplaats, althans zo dicht mogelijk daarbij in de buurt. Opdrachtnemer behoeft de goederen niet verder te vervoeren dan tot waar het voertuig over een behoorlijk bereikbaar terrein op een goede losplaats kan komen. Opdrachtgever is verplicht de goederen
  daar in ontvangst te nemen en direct te lossen. Blijft opdrachtgever hiermee in gebreke dan komen de daardoor ontstane kosten voor zijn rekening. Opdrachtgever zorgt ervoor dat voldoende ruimte voor aflevering en lossen aanwezig is.
 21. Garantie
  Opdrachtnemer garandeert dat de goederen gedurende twaalf maanden na levering zullen functioneren in overeenstemming met hun specificatie. Verder strekkende garantie wordt door opdrachtnemer niet verleend.
 22. Eigendomsvoorbehoud
  22.1 Alle door opdrachtnemer geleverde goederen blijven eigendom van opdrachtnemer totdat opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen uit de overeenkomst ten opzichte van opdrachtnemer heeft voldaan. Tevens geldt het eigendomsvoorbehoud voor de vorderingen, die opdrachtnemer tegen opdrachtgever mocht verkrijgen wegens tekortschieten van opdrachtgever in één of meer van zijn verplichtingen ten opzichte van opdrachtnemer.
  22.2 Opdrachtgever is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van opdrachtnemer te behandelen, verzekerd te houden en deze niet te verpanden, te verwerken, over te dragen of af te geven aan derden. Bij niet-nakoming van deze verplichting wordt de gehele met de overeenkomst gemoeide opdrachtsom terstond opeisbaar.
  22.3 Indien opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen ten opzichte van opdrachtnemer, heeft opdrachtnemer het recht de goederen waarvan de eigendom is voorbehouden, terstond terug te nemen. Voor zover noodzakelijk zal opdrachtgever aan opdrachtnemer op diens eerste verzoek onmiddellijke toegang verlenen tot gebouwen en/of terreinen, waarvan opdrachtgever eigenaar, huurder, dan wel beheerder is, zodat opdrachtnemer zijn eigendom(men) kan revindiceren.
  22.4 Door opdrachtgever verrichte betalingen worden allereerst en zoveel mogelijk toegerekend aan vorderingen van opdrachtnemer waarvoor geen eigendomsvoorbehoud geldt.
  III. DIENSTEN
 23. Diensten
  23.1 Opdrachtnemer zal bij de uitvoering van de diensten de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. Tenzij het resultaat voldoende bepaalbaar schriftelijk en uitdrukkelijk is overeengekomen in de overeenkomst, gelden de diensten als inspanningsverbintenissen.
  23.2 Opdrachtnemer is gerechtigd de ingezette perso(o)n(en) bij de diensten te vervangen door een ander persoon of andere personen met dezelfde of vergelijkbare kwalificaties.
  23.3 Indien opdrachtnemer de diensten verricht op basis van door opdrachtgever aan te leveren gegevens, dan zullen deze gegevens in overeenstemming met de door opdrachtnemer te stellen voorwaarden door opdrachtgever worden geprepareerd en voor rekening en risico van opdrachtgever aangeleverd.
 24. Oplevering diensten
  24.1 Indien partijen niet zijn overeengekomen dat een acceptatietest zal worden uitgevoerd, aanvaardt opdrachtgever de resultaten van de diensten (de ‘Resultaten’) in de staat waarin deze zich op het moment van aflevering bevindt (‘as is’), met alle zichtbare en onzichtbare gebreken.
  24.2 In het geval een acceptatietest is overeengekomen, dient opdrachtgever een afkeuring van de resultaten onverwijld schriftelijk en gemotiveerd aan opdrachtnemer mee te delen. partijen komen hierbij overeen dat acceptatie van de resultaten niet mag worden onthouden:
  (a) op gronden die geen verband houden met de tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen specificaties; en
  (b) wegens het bestaan van kleine gebreken, zijnde gebreken die operationele of productieve ingebruikname van de resultaten redelijkerwijs niet in de weg staan, onverminderd de verplichting van opdrachtnemer deze kleine gebreken zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk te herstellen.
  24.3 De resultaten worden als opgeleverd beschouwd op het moment dat een van onderstaande gebeurtenissen het eerst plaatsvindt:
  (a) de resultaten in gebruik zijn genomen;
  (b) opdrachtgever het werk (stilzwijgend) heeft goedgekeurd, al dan niet uit hoofde van artikel 24.2; of
  (c) opdrachtgever – in het geval wel een acceptatietest is overeengekomen – niet binnen veertien (14) kalenderdagen na de mededeling van opdrachtnemer dat de acceptatietest kan worden uitgevoerd, de resultaten heeft goed of afgekeurd.
  IV. AANNEMING VAN WERK
 25. Verplichtingen van Opdrachtgever
  25.1 Opdrachtgever garandeert dat opdrachtnemer tijdig kan beschikken over:
  (a) de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen);
  (b) het gebouw, het terrein of het water waarin of waarop het werk wordt uitgevoerd;
  (c) deugdelijke gelegenheid in de directe nabijheid van de bouwplaats voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen en hulpmiddelen;
  (d) aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, telefoon, fax, verlichting, verwarming, gas, perslucht en water.
  25.2 Meerkosten die opdrachtnemer ondervindt doordat er geen (tijdige) beschikking is over het vorengenoemde komen voor rekening van opdrachtgever.
  25.3 De benodigde elektriciteit, gas en water komen voor rekening van opdrachtgever.
  25.4 Opdrachtgever garandeert dat, voor zover van toepassing, door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van opdrachtnemer behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk van opdrachtnemer daarvan geen vertraging of anderszins hinder ondervindt.
  25.5 Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan het werk van opdrachtnemer als gevolg van door hem of in zijn opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.
  25.6 De directievoerder is bevoegd opdrachtgever te vertegenwoordigen tenzij en voor zover niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  25.7 Voor zover relevant is opdrachtgever verplicht opdrachtnemer voor aanvang van het werk schriftelijk op de hoogte te stelten van de aanwezigheid en ligging van kabels en leidingen.
 26. Uitvoeringsduur
  26.1 De uitvoeringsduur, waarbinnen het werk zal worden opgeleverd, kan worden bepaald door het overeenkomen van een specifieke datum of kan worden bepaald in werkbare werkdagen.
  26.2 In deze algemene voorwaarden wordt onder werkdag verstaan een kalenderdag, tenzij deze valt op een algemeen of ter plaatse van het werk erkende, of door de overheid dan wel bij of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- of feestdag, vakantiedag of andere niet individuele vrije dag.
  26.3 Werkdagen worden als onwerkbaar beschouwd, wanneer daarop door niet voor rekening van opdrachtnemer komende omstandigheden gedurende ten minste vijf uren door het grootste deel van de arbeiders of machines niet kan worden gewerkt.
  26.4 Als de oplevering van het werk zou moeten plaatsvinden op een dag die geen werkdag is zoals omschreven in het eerste lid, geldt de eerstvolgende werkdag als de overeengekomen dag van oplevering.
  26.5 Opdrachtnemer heeft recht op verlenging van de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd indien door overmacht, door voor rekening van opdrachtgever komende omstandigheden, of door wijziging in de overeenkomst dan wel in de voorwaarden van uitvoering, niet van opdrachtnemer kan worden gevergd dat het werk binnen de overeengekomen termijn wordt opgeleverd.
  26.6 Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren, waarvoor opdrachtgever verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor opdrachtnemer voortvloeiende schade en kosten door opdrachtgever te worden vergoed.
 27. Opneming en goedkeuring
  27.1 Een redelijke termijn voor de dag waarop het werk naar de mening van opdrachtnemer voltooid zal zijn, nodigt opdrachtnemer opdrachtgever uit om tot opneming van het werk over te gaan. De opneming geschiedt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen acht kalenderdagen na de hiervoor bedoelde dag. De opneming vindt plaats door opdrachtgever in aanwezigheid van opdrachtnemer en strekt ertoe, te constateren of opdrachtnemer aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan.
  27.2 Nadat het werk is opgenomen, wordt door opdrachtgever aan opdrachtnemer binnen vijf kalenderdagen schriftelijk medegedeeld, of het werk al dan niet is goedgekeurd, in het eerste geval met vermelding van de eventueel aanwezige kleine gebreken als bedoeld in het zesde lid, in het laatste geval met vermelding van de gebreken, die de redenen voor onthouding van de goedkeuring zijn. Wordt het werk goedgekeurd, dan wordt als dag van goedkeuring aangemerkt de dag waarop de desbetreffende mededeling aan opdrachtnemer is verzonden.
  27.3 Wordt niet binnen vijf kalenderdagen na de opneming een schriftelijke mededeling, of het werk al dan niet is goedgekeurd, aan opdrachtnemer verzonden dan wordt het werk geacht op de vijfde kalenderdag na de opneming te zijn goedgekeurd.
  27.4 Geschiedt de opneming niet binnen vijf kalenderdagen na de in het eerste lid bedoelde dag, dan wordt het werk geacht op de vijfde kalenderdag na de in het eerste lid bedoelde dag te zijn goedgekeurd.
  27.5 Het werk wordt geacht te zijn goedgekeurd indien en voor zover het feitelijk in gebruik wordt genomen. De dag van ingebruikneming van het werk of een gedeelte daarvan geldt als dag van goedkeuring van het werk of van het desbetreffende gedeelte. Gedeeltelijke ingebruikneming door opdrachtgever is toegestaan, mits dit een voldoende voortgang van overige werkzaamheden niet in gevaar brengt en mits de hieruit voor opdrachtnemer voortvloeiende kosten aan hem als meerwerk worden betaald.
  27.6 Kleine gebreken, die in de onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring mogen zijn, mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan.
  27.7 Met betrekking tot een heropneming na onthouding van goedkeuring vinden de bovenvermelde bepalingen overeenkomstige toepassing.
 28. Oplevering en onderhoudstermijn
  28.1 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd, indien het overeenkomstig artikel 27 is of geacht wordt te zijn goedgekeurd.
  28.2 Opdrachtnemer is gehouden de in artikel 27, zesde lid, bedoelde kleine gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen.
  28.3 Tenzij anders is overeengekomen, beloopt de onderhoudstermijn 30 kalenderdagen en gaat deze in onmiddellijk na de dag waarop het werk in overeenstemming met het eerste lid als opgeleverd wordt beschouwd. Opdrachtnemer is gehouden gebreken welke in de onderhoudstermijn aan de dag treden, zo spoedig mogelijk te herstellen, met uitzondering echter van die waarvoor opdrachtgever verantwoordelijkheid draagt of waarvoor hij aansprakelijk is.
 29. Schorsing
  29.1 Opdrachtgever is bevoegd de uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk te schorsen. Voorzieningen, die opdrachtnemer ten gevolge van de schorsing moet treffen, worden als meerwerk verrekend. Schade die opdrachtnemer tengevolge van de schorsing lijdt, dient hem te worden vergoed.
  29.2 Indien gedurende de schorsing schade aan het werk ontstaat, komt deze niet voor rekening van opdrachtnemer.
  29.3 Indien de schorsing langer dan 14 kalenderdagen duurt, kan opdrachtnemer bovendien vorderen, dat hem een evenredige betaling voor het uitgevoerde gedeelte van het werk wordt gedaan. Daarbij wordt rekening gehouden met op het werk aangevoerde, nog niet verwerkte maar wel reeds door opdrachtnemer betaalde bouwstoffen.
  29.4 Indien de schorsing van het werk langer dan één maand duurt, is opdrachtnemer bevoegd het werk in onvoltooide staat te beëindigen. Opdrachtnemer heeft in dat geval recht op de aannemingssom, vermeerderd met de kosten die hij als gevolg van de niet voltooiing heeft moeten maken en verminderd met de hem door de beëindiging bespaarde kosten.
 30. Bouwstoffen
  30.1 Alle te verwerken bouwstoffen moeten van goede hoedanigheid zijn, geschikt zijn voor hun bestemming en voldoen aan de gestelde eisen.
  30.2 Opdrachtnemer stelt opdrachtgever in de gelegenheid bouwstoffen te keuren. De keuring dient te geschieden bij de aankomst hiervan op het werk. Opdrachtnemer is bevoegd bij de keuring aanwezig te zijn of zich te doen vertegenwoordigen. De kosten van het onderzoeken van bouwstoffen zijn voor rekening van de opdrachtgever, behalve ingeval van terechte afkeuring. Alsdan komen de kosten voor rekening van de opdrachtnemer. Door opdrachtgever ter beschikking gestelde bouwstoffen worden geacht te zijn goedgekeurd.
  30.3 Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer kunnen in geval van afkeuring van bouwstoffen vorderen dat een in onderling overleg getrokken, door beide gewaarmerkt verzegeld monster, wordt bewaard.
  30.4 De uit het werk komende bouwstoffen, waarvan opdrachtgever heeft verklaard dat hij ze wenst te behouden, dienen door hem van het werk te worden verwijderd. Alle andere bouwstoffen kunnen door de opdrachtnemer worden afgevoerd.
  30.5 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat het bouwterrein verontreinigd is of de uit het werk komende bouwstoffen verontreinigd zijn, is de opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voor de uitvoering van het werk voortvloeiende gevolgen, kosten en schade.
  30.6 Voor de aangevoerde bouwstoffen draagt opdrachtgever het risico van verlies en/of beschadiging vanaf het moment waarop zij op het werk zijn aangevoerd gedurende de tijd dat deze daar buiten de normale werktijden onder toezicht van opdrachtgever verblijven.
 31. Meer- en minderwerk
  31.1 Verrekening van meer- en minderwerk vindt in ieder geval plaats:
  a. ingeval van wijzigingen in de overeenkomst danwel de voorwaarden van uitvoering;
  b. ingeval van afwijkingen van de bedragen van de stelposten;
  c. ingeval van afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden;
  d. in de gevallen als bedoeld in artikel 29 eerste lid
  e. in de gevallen waarin verrekening van meer- of minderwerk tussen partijen is overeengekomen of dit uit de feitelijke uitvoering van het werk blijkt.
  31.2 Indien bij de eindafrekening van het werk blijkt dat het totaalbedrag van het minderwerk het totaalbedrag van het meerwerk overtreft, heeft opdrachtnemer recht op een bedrag gelijk aan 10% van het verschil van die totalen.
  31.3 Stelposten zijn in de overeenkomst genoemde bedragen, die in de aannemingssom zijn begrepen en die bestemd zijn voor hetzij
  a. het aanschaffen van bouwstoffen, hetzij
  b. het aanschaffen van bouwstoffen en het verwerken daarvan, hetzij
  c. het verrichten van werkzaamheden, welke op de dag van de overeenkomst onvoldoende nauwkeurig zijn bepaald en welke door opdrachtgever nader moeten worden ingevuld.
  Ten aanzien van iedere stelpost wordt in de overeenkomst vermeld waarop deze betrekking heeft.
  31.4 Bij de ten laste van stelposten te brengen uitgaven wordt gerekend met de aan opdrachtnemer berekende prijzen respectievelijk de door hem gemaakte kosten, telkens te verhogen met een aannemersvergoeding van 10%.
  31.5 Indien een stelpost uitsluitend betrekking heeft op het aanschaffen van bouwstoffen, zijn de kosten van het verwerken daarvan in de aannemingssom begrepen en worden deze niet afzonderlijk verrekend. Deze kosten zullen echter worden verrekend ten laste van de stelpost, waarop de aanschaffing van die bouwstoffen wordt verrekend voor zover zij door de invulling die aan de stelpost wordt gegeven hoger zijn dan die waarmee opdrachtnemer redelijkerwijs rekening heeft moeten houden.
  31.6 Indien een stelpost betrekking heeft op het aanschaffen van bouwstoffen en het verwerken daarvan, zijn de kosten van verwerking niet in de aannemingssom begrepen en worden deze afzonderlijk ten laste van de stelpost verrekend.
  31.7 Indien in de overeenkomst verrekenbare hoeveelheden zijn opgenomen, en deze hoeveelheden te hoog of te laag blijken om het werk tot stand te brengen, zal verrekening plaatsvinden van de uit die afwijking voortvloeiende meer- of minderkosten.
 32. Prijs en facturering
  32.1 De in de overeenkomst vermelde prijs is, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, gebaseerd op een continu bouwproces en prijspeil van lonen, materialen etc. ten tijde van het moment van aanbieding.
  32.2 Prijsstijgingen tot aan het moment van oplevering kunnen worden doorberekend aan opdrachtgever in overeenstemming met de voor de betreffende bedrijfstak van toepassing zijnde risicoregeling, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  32.3 Indien partijen uitvoering van het werk in regie zijn overeengekomen, zal opdrachtnemer de werkelijk bestede uren en materialen op basis van de vooraf overeengekomen tarieven en opslagen voor algemene kosten, risico en winst, bij opdrachtgever in rekening brengen. De bestede uren en materialen worden door opdrachtnemer geregistreerd en geadministreerd. De registratie en administratie van opdrachtnemer is in alle gevallen bindend voor opdrachtgever.
  32.4 Facturering van de werkzaamheden kan geschieden op basis van een overeengekomen termijnschema of, bij het ontbreken van een termijnschema, op basis van tweewekelijks verwerkte hoeveelheden en/of verrichte werkzaamheden.
 33. CAR-verzekering
  Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is opdrachtnemer medeverzekerd op een door opdrachtgever ten behoeve van het werk afgesloten Construction All Risks (CAR)verzekering, waarvan de voorwaarden voor opdrachtnemer op diens verzoek bij opdrachtgever ter inzage liggen.
 34. Aansprakelijkheid en garantieverplichtingen na oplevering
  Garantieverplichtingen en iedere vorm van aansprakelijkheid houden na oplevering op, behoudens indien het werk of enig onderdeel daarvan door schuld van opdrachtnemer, zijn leverancier, zijn onderaannemer of zijn personeel een verborgen gebrek bevat en door opdrachtgever van dat gebrek binnen redelijke termijn na ontdekking schriftelijke mededeling is gedaan met omschrijving van het beweerde gebrek. Een gebrek als hiervoor bedoeld, is slechts dan als een verborgen gebrek aan te merken, indien het, ondanks nauwlettend toezicht tijdens de uitvoering dan wel bij de opneming van het werk als hiervoor beschreven, door opdrachtgever redelijkerwijs niet onderkend had kunnen worden. In dat geval zal opdrachtnemer – indien partijen een onderhoudstermijn zijn overeengekomen – het betreffende gebrek herstellen tijdens de onderhoudstermijn of – indien geen onderhoudstermijn is overeengekomen – tot 3 jaren na oplevering. In geval van schade als gevolg van een verborgen gebrek als hiervoor omschreven, gelden de bepalingen over aansprakelijkheid uit het Algemeen Gedeelte van deze algemene voorwaarden met dien verstande dat iedere aansprakelijkheid ter zake van dergelijke gebreken vervalt na verloop van 3 jaren na oplevering.